Sió Ông-chú | 小王子 (Tâi-gí | 台語)

Sió Ông-chú/ 小王子
原作者: Antoine de Saint-Exupéry
譯自 Pierre Delaire 譯 ê 世界語版 (https://www.odaha.com/antoine-de-saint-exup…/…/la-eta-princo)

No comments:

Post a Comment

譯了 ê 話

manlajo@gmail.com E̍k-liáu ê Ōe Góa chin jīn-chin koh phah-piàⁿ, thâu-bóe bú boeh saⁿ goe̍h-ji̍t, taⁿ í-ken...